Match 7 - OKC Kabaddi Club Vs. OKD Kabaddi Club | OKC-Brampton Kabaddi Cup 2017

Match 7 - OKC Kabaddi Club Vs. OKD Kabaddi Club | OKC-Brampton Kabaddi Cup 2017 Watch match 7 of OKC/Brampton Kabaddi Cup from 2017 Canada Kabaddi Season, between OKC Kabaddi Club Vs. OKD Kabaddi Club. Players: Yadha Sukhrpuia, Jodha Surkhpuria, Nindi Berna, Babbu Bhinder, Banna Dhaliwal, Makhan Makhi, Jot, Jagga Manuke, Vinay Khatare and more.