Match 4 - Lions Malton Kabaddi Club VS. Kahan Dass Kabaddi Club | OKC Brampton Cup 2017

Match 4 - Lions Malton Kabaddi Club VS. Kahan Dass Kabaddi Club | OKC Brampton Cup 2017 Watch Match 4 of OKC-Brampton Kabaddi Cup from 2017 Canada Kabaddi Season between Lions Malton Kabaddi Club Vs. Kahan Dass Kabaddi Club. Players: Sharna Daggo, Salamu Sham 84, Jatinder Bains, Nirmal Lopoke, Rashem Jamarai, Lala Abad Ulla, Mahavir, Jodha Ghass, Gopi Frandhipuria, Sheera Pattar